University of Science and Technology of Ha Noi logo CleanED logo

Clean Energy and Sustainable Development Laboratory Laboratoire Énergie Propre et Dévelopement Durable Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng sạch và Phát triển bền vững

Mission Mission Nhiệm vụ

The Clean Energy and Sustainable Development (CleanED) lab is an international and interdisciplinary research team contributing to the green growth of the energy sector in Vietnam. We are at USTH —the University of Science and Technology of Ha Noi— on the Vietnam Academy of Science and Technology (VAST) campus in the Cau Giay area of Hanoi. Established in December 2014 with support from the French Embassy, the CleanED lab hosts today four researchers from France and Vietnam, four doctoral fellows and one internationally qualified staff under the direction of Dr. Minh Ha-Duong.

Le laboratoire Énergie Propre et Développement Durable, ou encore Clean Energy and Sustainable Development (CleanED) est une équipe de recherche internationale et interdisciplinaire dont la mission est de contribuer à la croissance verte du secteur énergétique au Vietnam. Nous sommes à l'USTH —l'Université des Sciences et des Technologies de Ha Noi—, sur le campus de l'Academie des Sciences et Technologies du Vietnam (VAST) dans le quartier de Cau Giay à Hanoi. Établi en Décembre 2014 avec le soutien de l'ambassade de France à Hanoi, le laboratoire compte aujourd'hui quatre chercheurs de France et du Vietnam, quatre doctorants et un personnel ingénieur, technique et administratif vietnamien hautement qualifiés en France. L'équipe est dirigée par Dr. Minh Ha-Duong, directeur de recherche CNRS.

Trung tâm nghiên cứu đa chuyên ngành CleanED (Clean Energy and Sustainable Development - Năng lượng sạch và Phát triển bền vững), được thành lập năm 2014 dưới sự hợp tác giữa hai trung tâm nghiên cứu, CIRED/CNRS và CIRAD, giữa Pháp và trường đại học USTH dưới sự hỗ trợ tài chính ban đầu của đại sứ quán Pháp tại Hà Nội. Nhiệm vụ của trung tâm là triển khai các dự án nghiên cứu liên quan đến sự phát triển xanh, năng lượng tái tạo và phát triển bền vững của Việt Nam, song song với đó là đào tạo các nhà khoa học, các sinh viên thế hệ kế tiếp trong các lĩnh vực này. Trung tâm nghiên cứu hiện nay bao gồm có bốn chuyên gia đầu ngành tại Pháp và Việt Nam, bốn nghiên cứu sinh và một kỹ sư được đào tạo chất lượng cao ở Pháp, dưới sự lãnh đạo của Giáo sư Hà Dương Minh, Giám đốc nghiên cứu CNRS, Cộng hòa Pháp.

Equip CleanED lab, USTH

Our expertise ranges from engineering to public policy on:

Notre domaine d'expertise va de l'ingénierie à la politique publique en:

Các lĩnh vực nghiên cứu đa dạng từ các chuyên ngành kĩ thuật cho đến các chính sách công như:

The CleanED lab is a working place for researchers, doctoral fellows and students from USTH's Energy department in Hanoi. We welcome Bachelor and Master level interns. Most are coming from or going to our partner laboratories in France: CIRED/CNRS, LAGEP/Université de Lyon, LOG/Université du Littoral, G2ELab/UJF, other USTH consortium members, and our partner institute in Vietnam: IES/VAST.

CleanED est le laboratoire des chercheurs, doctorants et étudiants du département Energie de l'Université des Sciences et des Technologies de Ha Noi. Nous accueillons des stagiaires de License, de Master, ou en année de césure. La plupart vont vers ou viennent de nos laboratoires partenaires en France: CIRED/CNRS, LAGEP/Université de Lyon, LOG/Université du Littoral, G2ELab/UJF, les autres laboratoires des établissements membres du consortium USTH, ainsi que notre partenaire au Vietnam: l'Institute of Energy Sciences IES/VAST.

Trung tâm CleanED là địa chỉ nghiên cứu tin cậy của các nhà khoa học, giảng viên, nghiên cứu sinh, sinh viên (hệ cử nhân, thạc sỹ) cũng như các thực tập sinh của trường đại học USTH hay của các phòng thí nghiệm đối tác ở Pháp như: CIRED/CNRS, LAGEP/Université de Lyon, LOG/Université du Littoral, G2ELab/UJF và ở Việt Nam như: Viện Khoa học năng lượng.

Facilities Installations Cơ sở vật chất

The CleanED lab is on 6th floor, Education and Services Building, Campus of the Vietnam Academy of Science and Technology, 18 Hoang Quoc Viet, Cau Giay, Hanoi.

Le laboratoire CleanED se situe au 6e étage, Education and Services Building, sur le campus de la Vietnam Academy of Science and Technology, 18 rue Hoang Quoc Viet, Cau Giay, Hanoi.

Phòng thí nghiệm CleanED nằm ở phòng 610, tầng 6 Tòa nhà Đào tạo và Dịch vụ, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.

CleanED lab, room 610 USTH

Research activities of the USTH Energy department spread on 200 square meters, divided in three spaces. The offices are in room 603. Room 610 is the experimental room, a versatile platform for multi disciplinary research on renewable energy sciences and sustainable development. That laboratory is equipped with recent testing apparatus and measuring equipment – directly imported from Europe – for thermal, electrical and energy conversion studies. The lab also hosts the University's fablab corner, for the time being. Practical trainings in renewable energy technologies and in energy efficiency take place in room 608, also equipped in new, imported pedagogical benches.

Les activités recherche du département Énergie de l'USTH s'étendent sur 200 mètres carrés, organisés en quatre espaces. Notre bureau principal est en salle 603. La salle de manipulation est située en face, salle 610. Ce laboratoire est équipé d'appareils de mesure modernes, la plupart importés de France, pour l'étude des processus thermiques et électriques de conversion de l'énergie. Nous y hébergeons actuellement le Fablab de l'université. Les travaux pratiques sur les énergies renouvellables et l'efficacité énergétique prennent place en salle 608, sur des bancs pédagogiques récents et importés.

Các hoạt động nghiên cứu của khoa Năng lượng nằm trong khu vực có diện tích 200m2, được chia thành 4 khu phòng. Văn phòng chính của khoa đặt ở phòng 603. Phòng thí nghiệm ở phòng 610, ngay phía đối diện. Được trang bị các thiết bị hiện đại, phần lớn được nhập khẩu từ Pháp, các thiết bị này sẽ phục vụ cho việc nghiên cứu các dây chuyền chuyển đổi năng lượng điện và nhiệt. Hiện tại, Câu lạc bộ Công nghệ Hà Nội đang nằm trong cùng phòng thí nghiệm này. Các thí nghiệm liên quan đến năng lượng tái tạo và hiệu quả năng lương được đặt ở phòng 608.

Visite of Ambassadors of Angola, Brazil, Mozambique and Timor-Leste

Representative ongoing research projectsÉchantillon de projets de recherche en cours Các dự án đang triển khai

Garage Photovoltaïque au Lycée
Winner of the AUF - Universitaire grant at the Innov'Ecolo 2016 competition (summary). Please contact Dr. Nguyen-Xuan Truong at CleanED and Dang Hoang-Anh from Hanoi University of Industry Institute of Technology for more information.
Dự án « Garage Photovoltaïque au Lycée»
Dự án này đã dành được giải trong cuộc thi Innov’Ecolo 2016 do tổ chức AUF của Pháp tổ chức. Để biết thêm chi tiết, liên hệ TS. Nguyễn Xuân Trường của CleanED và TS. Đặng Hoàng Anh của trường Đại học Công nghiệp.
Objectif labos 2015
This mobility support for incoming French and international researchers is granted by the French Embassy in Hanoi. Please contact Minh Ha-Duong or Laurent van de Steene at CleanED for more information.
Dự án « Objectif labos 2015 »
Dự án này được tài trợ bởi Đại sứ quán Pháp tại Hà Nội, nhằm mục đích hỗ trợ các chuyên gia Pháp và nước ngoài đến làm việc và phát triển khoa học và kĩ thuật của trường Đại học khoa học và công nghệ Hà Nội. Để biết thêm chi tiết, liên hệ GS. Hà Dương Minh và PGS. Laurent Van de Steene của CleanED.
MSGBEM
This project on Micro Smart Grid Development and Application for Building Energy Management is supported by USTH, in collaboration with UJF, Grenoble University. It runs for two years and was launched on 2016-03-11. For more information, contact the Principal Investigator Benoit Delinchant at the G2Elab.
Dự án « MSGBEM »
Dự án phát triển hệ thống thông minh vi mô và ứng dụng cho quản lý năng lượng trong các tòa nhà, tài trợ bởi trường USTH, hợp tác cùng với UJF, trường Đại học Grenoble. Dự án bắt đầu từ ngày 11 tháng 03 năm 2016 và kéo dài trong vòng 2 năm. Để biết thêm chi tiết, liên hệ với PGS. Benoit Delinchant của G2ELab.

Representative completed research projects Échantillon de projets de recherche achevés Các dự án nghiên cứu đã hoàn thành

Impacts of Coal in Vietnam
In 2016, we were tasked by a network of Vietnamese environmental NGOs to write a synthesis report based on a series of national case studies about the social and environmental impacts of coal.
Dự án "Impacts of Coal in Vietnam
Năm 2016, chúng tôi được liên minh các tổ chức phi chính phủ Việt Nam về môi trường giao nhiệm vụ viết báo cáo tổng kết các ảnh hưởng về môi trường và xã hội của vệc sử dụng than đá từ nhiều nghiên cứu quốc gia.
Fablabs Vietnam 2015
In 2015, we incubated the creation of the USTH Technology Club and hosted joint community development workshops with Fablab Hanoi, both at our facilites. This was in the framework of a national consortium led by Fablab Saigon and supported by IPP. See the Fablabs Vietnam network presentation (Prezi, Flash).
Dự án "Fablabs Vietnam 2015"
Năm 2015, chúng tôi đã ươm mầm cho sự ra đời của Câu lạc bộ Công nghệ của trường USTH, cùng với Fablabs Hanoi tổ chức các hội thảo phát triển cộng đồng, tại khuôn viên trường. Đây là dự án nằm trong khuôn khổ phát triển cộng đồng fablab quốc gia khởi xướng bởi Fablab Saigon và được tài trợ bởi IPP.Xem thêm Fablabs Báo cáo mạng lưới Việt Nam (Prezi, Flash).
Objectif labos 2014
In 2014, establishment of the lab was permitted by a generous grant from the French Embassy in Hanoi. The final report of this project is also the first year activity report of CleanED.
Dự án « Objectif labos 2014 »
Năm 2014, Đại sự quán đã hỗ trợ tài chính cho thành lập phòng thí nghiệm CleanED. Báo cáo cuối cùng của dự án cũng là bản báo cáo các hoạt động của CleanED trong vòng một năm.

Team Équipe Danh mục cán bộ

Affiliated Associés Thành viên liên kết